0471-2328549, 2327276, 2333790

വെബ്‌സൈറ്റ് നിർമാണഘട്ടത്തിൽ ആയതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾക്കായി  താഴെപ്പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക..    0471-2328549, 2327276, 2333790,  2333790

 


TELEPHONE NUMBERS OF DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION

NAME OFFICE
DIRECTOR OF MED.EDUCATION 
DR. REMLA BEEVI.A
0471-2444011 
9447042126 
JOINT DIRECTOR (M)
DR.K.SREEKUMARI
0471-2442820
JOINT DIRECTOR (G)
DR.JOLLY MARY VARUGHESE
0471-2444127

JOINT DIRECTOR OF NURSING EDUCATION

PROF. PRASANNAKUMARY Y

0471-2528566
ADMINISTRATIVE OFFICER
SMT.MARY MELANIE NETTAR
0471-2444770
FINANCE OFFICER
SMT. USHA.K.S
0471-2553080
PLANNING OFFICER
Sri.K.E.JAYAN
0471-2528572


TELEPHONE NUMBERS OF PRINCIPALS AND SUPERINTENDENTS OF MEDICAL COLLEGES & DENTAL COLLEGES

 NAME

 PHONE NUMBERS
PRINCIPAL , M.C. TVM
DR.THOMAS MATHEW
0471-2443095
2528386
PRINCIPAL , M.C. ALPY
DR. N.SREEDEVI
0477-2282611
PRINCIPAL, M.C. KTYM
DR. JOSE JOSEPH
0481-2597284

PRINCIPAL, MC, TCHR

DR.M.K.AJAYAKUMAR

0487-2201355
0487-2200310
PRINCIPAL MC. KOZHIKODE
DR.V.P.SASIDHARAN
0495-2355331
0495-2356532

PRINCIPAL I/C MC. MANJERI

DR.K.MOHANAN

 0483- 2766056

PRINCIPAL MC. IDUKKI

DR.P.P.MOHANAN

0486-2233075
PRINCIPAL MC. ERNAKULAM
DR.V.K.SREEKALA
0484-2411460

PRINCIPAL I/C MC. KONNI

DR.VIJAYAKUMAR

9447054249

PRINCIPAL MC. PARIPALLY

DR.KUMARI.K.C.USHA

0474-2572572
SUPDT. MCH, TVM
DR. SHARMAD.M.S
0471-2442234
2528262
SUPDT. SAT HOSPITAL, TVM
DR.NANDINI.V.R

0471-2443132 

SUPDT. MCH. ALPY (Vandanam)
DR.SANTHOSH RAGHAVAN
0477-2282367
2282368
2282369
SUPDT. MC. KTYM
DR.T.K.JAYAKUMAR

0481-2597356

SUPDT. ICH, KTYM
DR. SAVIDA
0481-2597344

SUPDT, MC. K.K.D.
DR.SREEJAYAN.M.P

0495-2357457
SUPDT. IMCH, KKD.
DR.M.K.MOHAN KUMAR
0495-2350590
SUPDT. CHEST HOSP.KKD
DR.T.P.RAJAGOPAL
0495-2357951
MCC SUPERSPECIALITY
DR. K.M KURIAKOSE
0495-2355737
SUPDT. M.C. CHEST HOSPITAL(MGKV)
DR.SHEHNA.A.KHADER
0487-2200610
SUPDT. MC. TCHR (NMCH)
DR.NIZZARUDEEN.A
0487-2206455
PRINCIPAL, DENT.COLLEGE,TVM
DR. N.RETNAKUMARI
0471-2444092
2528477
PRINCIPAL,DENT COLL, KTYM
DR.GEORGE VARGHSE
0481-2594046
PRINCIPAL I/C, DENT.COLLEGE KKD
DR.M.RAMESH KUMAR
0495-2356781

PRINCIPAL, DENTAL COLLEGE, ALAPPUZHA

DR.ANITA BALAN

0477-2280503

PRINCIPAL I/C,DENT COLLEGE, THRISSUR

DR.SHAMEENA

0487-2206200
PRINCIPAL, NURSING COLLEGE, TVM
PROF.NIRMALA
0471-2444290
0471-2551147
PROF. & HEAD, NURSING COLLEGE, KKD
PROF.PONNAMMA
0495-2357621
 
PRINCIPAL, NURSING COLLEGE, KTYM
PROF. VALSAMMA JOSEPH
0481-2598469

PRINCIPAL, NURSING COLLEGE, ALPY

DR. BINCY

0477-2283364
PRINCIPAL, NURSING COLLEGE, TCR
PROF. LATHA
0487-2201366

PRINCIPAL, NURSING COLLEGE, EKM

DR.SALEENA SHAH

 

 Joint Director (General)   PH: 0471-2444127
 Joint Director (Medical)  PH: 0471- 2442820
 Directorate of Medical Education

Office No: 0471-2528575

Fax No   : 0471-2443080
Email     :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mailing Address
Directorate of Medical Education,

Medical College P.O,
Thiruvananthapuram,
Pin – 695 011,
Kerala,
India.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerala State Institute for Childrens Literature
Sanskrit College Campus,
Palayam,Thiruvananthapuram
Kerala - 695 034
director@ksicl.org
0471-2328549, 2327276, 2333790
2333790
© 2017 All Rights Reserved. Designed By CDIT