0471-2328549, 2327276, 2333790

വെബ്‌സൈറ്റ് നിർമാണഘട്ടത്തിൽ ആയതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾക്കായി  താഴെപ്പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക..    0471-2328549, 2327276, 2333790,  2333790

 

Kerala State Institute for Childrens Literature
Sanskrit College Campus,
Palayam,Thiruvananthapuram
Kerala
695 034
INDIA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0471-2328549, 2327276, 2333790
2333790
http://www.ksicl.org

e-mail(2): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kerala State Institute for Childrens Literature
Sanskrit College Campus,
Palayam,Thiruvananthapuram
Kerala - 695 034
director@ksicl.org
0471-2328549, 2327276, 2333790
2333790
© 2017 All Rights Reserved. Designed By CDIT