0471-2328549, 2327276, 2333790

ഈ വെബ്‍സൈറ്റ് പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ വെബ്‍സൈറ്റ് ഉടന്‍ പ്രകാശനം ചെയ്യും. അതുവരെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.  ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഈ നമ്പറുകളില്‍ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.    0471-2328549, 2327276, 2333790,  2333790
(സ്കൂള്‍ ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെനിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.)

Kerala State Institute for Childrens Literature
Sanskrit College Campus,
Palayam,Thiruvananthapuram
Kerala - 695 034
director@ksicl.org
0471-2328549, 2327276, 2333790
2333790
© 2017 All Rights Reserved. Designed By CDIT